Działania MSRS

Podczas pięcioletniej działalności Małopolskiej Sieci Rad Seniorów odbyły się liczne wydarzenia, których celem było podniesienie potencjału seniorów do prowadzenia działań obywatelskich, zaangażowania w sprawy publiczne i podejmowanie skutecznych działań na rzecz seniorów w swoich gminach oraz stała wymiana wiedzy i doświadczeń.

  • Odbyło się 20 szkoleń (25-dni szkoleniowych), w których w sumie wzięło udział ponad 260 uczestników. Dotyczyły one różnych kwestii: funkcjonowania rad seniorów, prowadzenia diagnozy lokalnej (diagnozy potrzeb seniorów), planowania działań, metod angażowania, przywództwa, komunikacji oraz samoorganizacji i tworzenia inicjatyw lokalnych.
  • Wiedzę i inspirację seniorzy mogli też zdobywać podczas 6 trzydniowych wizyt studyjnych, w których wzięło w sumie udział blisko 180 osób.
  • Członkowie MSRS odbywają regularne spotkania, których celem jest wspólne planowanie, podejmowanie inicjatyw, wymiana wiedzy i doświadczeń. W ciągu swego funkcjonowania członkowie MSRS obradowali podczas 21 spotkań.

  • Tradycją stała się doroczna dwudniowa, ogólnopolska konferencja, organizowana każdorazowo w gminie, w której działa rada seniorów lub pracuje nad jej utworzeniem grupa inicjatywna (Michałowice, Miechów, Wielka Wieś, Niepołomice). W pięciu konferencjach przyciągających seniorów z całej Polski (m.in. ze Śląska, Pomorza, Podkarpacia, Podlasia, Mazowsza, Dolnego Śląska) wzięło udział w sumie blisko 550 uczestników.


Partnerzy: