Gminna Rada Seniorów w Raciechowicach

Gminna Rada Seniorów w Raciechowicach tworzy warunki do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych gminy Raciechowice poprzez ich reprezentowanie wobec organów gminy Raciechowice, wzmacnianie, integrowanie i pobudzanie do aktywności obywatelskiej.
GRS wspiera politykę senioralną w Gminie Raciechowice poprzez:
– włączanie osób starszych w nurt wydarzeń ogólnospołecznych,
– promowanie wizerunku seniora aktywnego obywatela – obecnego w życiu społecznym,
– zgłaszanie uwag do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących środowisk senioralnych oraz gminy,
– konsultowanie działań podejmowanych przez organy gminy, mających na celu wspieranie aktywności środowisk osób starszych,
– wydawanie opinii i formułowanie stanowisk służących rozwojowi działań na rzecz seniorów,
– wnioskowanie wpisania do planu budżetu gminy inicjatyw wynikających ze zgłoszonych Gminnej Radzie Seniorów lub zdiagnozowanych uzasadnionych potrzeb seniorów.

Cele szczegółowe :

• włączenie osób starszych w życie publiczno-społeczne gminy,
• ścisła współpraca z organami Gminy przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,
• opiniowanie i konsultowanie aktów prawa miejscowego dotyczących najstarszych mieszkańców i mieszkanek gminy oraz w sprawach gminy,
• przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych na rzecz seniorów i seniorek w perspektywie krótko- i długookresowej,
• inicjowanie działań na rzecz seniorów i seniorek,
• upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych gminy ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych,
• wspieranie różnych form aktywności seniorów i seniorek,
• dążenie do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,
• monitorowanie potrzeb seniorów i seniorek zamieszkałych na terenie gminy,
• podejmowanie działań w zakresie przełamywania stereotypów na temat starości oraz seniorów i seniorek, a także budowanie ich autorytetu,
• upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych,
• wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury,
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
• profilaktyka i promocja zdrowia seniorów;
• poprawa jakości życia seniorów.

 • Data powołania:
  30.04.2015
 • Liczba członków:
  15
 • Kontakt:

  Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Raciechowicach – Jadwiga Serafin
  tel: 502 549 819
  email: serafinjaga@interia.pl
  Sekretarz GRS – Stanisława Mistarz
  tel: 504 401 282
  email: s_mistarz@wp.pl