Małopolska Sieć Rad seniorów „Działamy wspólnie”

Regulamin

Rozdział I

Członkowie Sieci

 1. Członkowie Sieci dzielą się na:
  a. członków zwyczajnych
  b. członków kandydujących
  c. członków honorowych
  d. członków wspierających
 2. Członkiem zwyczajnym Sieci jest Rada Seniorów oficjalnie powołana przy jednostce samorządowej dowolnego szczebla (gminie, powiecie, dzielnicy itp.) na terenie województwa małopolskiego, która złożyła deklarację członkowską na piśmie.
 3. Członek zwyczajny ma prawo:
  a. wybierać i być wybieranym do władz Sieci,
  b. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków,
  c. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Sieci,
  d. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Sieci.
 4. Członkiem kandydującym do Sieci jest każda formalna lub nieformalna grupa osób działających na rzecz seniorów (np. UTW, klub seniora, stowarzyszenie, grupa inicjatywna nieposiadająca osobowości prawnej), której działania zmierzają do powołania gminnej/miejskiej/dzielnicowej/powiatowej rady seniorów, która złożyła deklarację członkowską na piśmie. Jeśli na danym terenie kilka grup formalnych lub nieformalnych działa na rzecz seniorów, wybierają one spośród siebie jednego przedstawiciela, który reprezentuje je w Sieci.
 5. Członek kandydujący posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego przez okres 4 lat. Jeśli w tym okresie w gminie, którą reprezentuje członek kandydujący nie zostanie powołana rada seniorów, członek kandydat traci prawa do członkostwa w Sieci.
 6. W sytuacji nadzwyczajnej, członek kandydujący może, przed upływem terminu określonego w pkt 5, zwrócić się pisemnie do Zarządu Sieci z wnioskiem o przedłużenie okresu pracy nad powołaniem rady o kolejne, maksymalnie dwa lata. Zarząd podejmuje decyzję biorąc pod uwagę uzasadnienie przedstawione we wniosku. Zarząd przekazuje informację o otrzymanych wnioskach i podjętych decyzjach na najbliższym Walnym Zgromadzeniu MSRS.
 7. Członek kandydujący, który powołał radę seniorów zobowiązany jest do ponownego złożenia deklaracji członkowskiej.
 8. Członkiem honorowym Sieci jest osoba fizyczna lub instytucja zasłużona dla Sieci, która nie jest członkiem konkretnej rady seniorów, działająca szeroko na rzecz środowiska małopolskich seniorów i promująca działalność i dorobek Sieci. Status członka honorowego przyznaje Walne Zgromadzenie Członków Sieci na wniosek Zarządu Sieci.
 9. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 10. Członkiem wspierającym Sieci jest osoba prywatna lub podmiot (organizacja, instytucja, firma), która przystępuje do Sieci w celu stałego wspomagania jej działalności organizacyjnie, merytorycznie lub materialnie. Status członka wspierającego przyznaje Walne Zgromadzenie Członków Sieci na wniosek Zarządu Sieci.
 11. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego poza czynnym 
i biernym prawem wyborczym.
 12. Każdy członek Sieci wskazuje jedną osobę, która będzie reprezentować go na forum Sieci.

Rozdział II
Struktura organizacyjna Sieci

Strukturę organizacyjną Sieci stanowią:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisje Robocze,
d. Sekretariat.

Walne Zgromadzenie

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Sieci. Jego pracą kieruje wybierany na początku zebrania Przewodniczący, który w razie równego rozłożenia głosów ma decydujący głos.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 wszystkich członków Sieci, co najmniej raz w roku, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje strategiczne (zmiany regulaminu, zatwierdza plany i sprawozdania z działalności) w obecności minimum połowy członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 4. W przypadku braku quorum Zarząd musi zwołać Walne Zgromadzenie w drugim terminie w 15 minut po ustalonym terminie. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 5. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Zarząd i Przewodniczących Komisji Roboczych.
 6. Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu, zatwierdza członkostwo 
w Sieci członków honorowych i wspierających.

Zarząd Sieci

 1. Zarząd Sieci składa się z przedstawicieli członków zwyczajnych, kandydujących oraz honorowych Sieci i kieruje całokształtem bieżącej działalności zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd Sieci jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności minimum połowy członków Sieci na kadencję trwającą 3 lata.
 3. Zarząd liczy 3-5 osób.
 4. Zarząd Sieci reprezentuje Sieć na zewnątrz, podejmuje decyzje dotyczące działania Sieci i kieruje nimi.
 5. Zarząd Sieci opracowuje roczne plany działania Sieci i roczne sprawozdania 
i przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
 6. W skład Zarządu Sieci wchodzą:
  a. Przewodniczący, który koordynuje pracę Zarządu i reprezentuje Sieć na zewnątrz;
  b. Z-ca Przewodniczącego, który przejmuje obowiązki Przewodniczącego w razie jego nieobecności;
  c. Sekretarz, który przygotowuje i dokumentuje posiedzenia Zarządu Sieci (protokoły, listy obecności) oraz prowadzi pozostałą dokumentację (w tym związaną z przystępowaniem nowych członków do Sieci);
  d. Członkowie Zarządu, którzy wykonują inne zadania, zgodnie z bieżącymi potrzebami i ustaleniami.

Komisje Robocze

 1. Komisje Robocze są powoływane do realizacji określonych zadań, związanych 
z celami Sieci i składają się z zainteresowanych danym tematem/zadaniem członków Sieci.
 2. Pracą Komisji Roboczych kierują Przewodniczący.
 3. O wyodrębnieniu Komisji Roboczej decyduje Walne Zgromadzenie, które wybiera Przewodniczącego Komisji Roboczej.
 4. Czas funkcjonowania Komisji Roboczej wynika z potrzeby zrealizowania przez nią zadań, do których została powołana. O rozwiązaniu Komisji Roboczej decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek jej Przewodniczącego.

Sekretariat

 1. Funkcję Sekretariatu Sieci pełni jeden z członków Sieci.
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje o przekazaniu jednemu z członków pełnienia funkcji Sekretariatu.
 3. Do zadań Sekretariatu należy:
  a. Przechowywanie dokumentacji działalności Sieci
  b. Wsparcie organizacyjne i merytoryczne Zarządu Sieci
  c. Wsparcie organizacji Walnego Zgromadzenia
  d. Wsparcie działalności Sieci.

Rozdział III
Zasady działania Sieci

 1. Sieć realizuje cele określone w Deklaracji współpracy, zachowując zawarte w niej standardy działania.
 2. Sieć działa w oparciu o roczne plany działania.
 3. W pracach Walnego Zgromadzenia Członków uczestniczą reprezentanci członków. Swojego reprezentanta wyznacza każdy członek, przystępując do Sieci.
 4. Członkowie Sieci informują się nawzajem o podejmowanych działaniach wynikających z potrzeb Seniorów oraz na bieżąco wymieniają się doświadczeniami.
 5. Członkowie Sieci uczestniczą regularnie w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych w ramach Sieci.
 6. Wspólne przedsięwzięcia Sieci są organizowane dla wszystkich lub wybranych jej członków.
 7. Członkowie Sieci świadczą sobie wzajemnie pomoc organizacyjną, merytoryczną i materialną w miarę swoich możliwości.
 8. Sieć współpracuje z innymi organizacjami wspierającymi działania seniorów.
 9. Członkowie Sieci tworzą listę kontaktową (imię, nazwisko, gmina, e-mail, telefon) 
i zgadzają się na udostępnienie swoich danych wszystkim innym członkom Sieci.
 10. Członkowie Sieci tworzą i udostępniają informacje z opisem swoich kompetencji 
i zasobów, którymi mogą się podzielić w ramach Sieci.

 

Załącznik 1.
Cele i standardy Małopolskiej Sieci Rad Seniorów

 

Załącznik 1

Cele i standardy Małopolskiej Sieci Rad Seniorów

Cele współpracy w ramach Sieci:

 • Rzecznictwo interesów seniorów
 • Wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz poszerzanie horyzontów członków Sieci
 • Podejmowanie i rozwijanie współpracy z osobami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się tematyką senioralną
 • Upowszechnianie modelu, standardów funkcjonowania rad senioralnych oraz dorobku członków Sieci
 • Wspieranie liderów senioralnych
 • Rozwijanie współpracy rad senioralnych i podejmowanie wspólnych działań
 • Wzmacnianie komunikacji i integracji między członkami Sieci oraz ich wzajemne wsparcie

Standardy działania Rad Seniorów:

 • Reprezentatywność seniorów w radzie
 • Szerokie konsultacje z seniorami przed podejmowaniem decyzji w radzie
 • Obrona interesów seniorów
 • Regularne badanie potrzeb seniorów
 • Współpraca członków rad seniorów
 • Stały dialog z władzami samorządowymi
 • Dokształcanie się i korzystanie z doświadczenia innych rad
 • Dzielenie się doświadczeniami z innymi
 • Umiejętność zawierania kompromisu
 • Aktywny udział w pracach Sieci

Wspólne wartości członków Sieci:

 • Solidarność międzypokoleniowa
 • Aktywność obywatelska
 • Otwartość na współpracę
 • Pasja działania