Małopolska Sieć Rad Seniorów (MSRS)

powstała w 2016 r. z potrzeby wzmocnienia lokalnych rad seniorów, dostarczenia im kompetencji niezbędnych do dobrego pełnienia przez nie funkcji ustawowych, wymiany doświadczeń oraz wspierania seniorów w tworzeniu nowych rad.

MSRS została powołana z inicjatywy Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych we współpracy z seniorami i seniorkami z województwa małopolskiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tworzeniu MSRS uczestniczyli seniorzy z 10 gmin, a obecnie zrzesza ona większość działających w Małopolsce rad seniorów i grupy inicjatywne oraz osoby i instytucje zaangażowane w działania na rzecz osób starszych.


Cele Małopolskiej Sieci Rad Seniorów:

 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy radami
  (spotkania, wizyty studyjne, konferencje)
 • Rzecznictwo interesów seniorów
 • Upowszechnianie modelu i standardów funkcjonowania rad senioralnych oraz dorobku członków Sieci
 • Wspieranie liderów senioralnych
 • Rozwijanie współpracy rad senioralnych i podejmowanie wspólnych działań
 • Wzmacnianie komunikacji i integracji między członkami Sieci oraz ich wzajemne wsparcie
 • Włączenie seniorów w życie społeczności lokalnych
 • Wzrost roli osób starszych w rozwiązywaniu problemów lokalnych

Sposób przystąpienia do Małopolskiej Sieci Rad Seniorów

Każda gminna rada seniorów lub grupa seniorów z Małopolski, zainteresowana tworzeniem rady, może przystąpić do Sieci.

Należy wypełnić i podpisać Deklarację współpracy, a następnie dostarczyć ją do biura Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. Przed podpisaniem należy zapoznać się z Regulaminem, który określa sposób funkcjonowania MSRS oraz prawa i obowiązki jej członków.

Wypełniam deklarację współpracy - dowiedz się więcej
Osiągnięcia Sieci
21 szkoleń
 • 26 dni szkoleniowych
 • ponad 280 uczestników
 • tematyka: funkcjonowanie rad seniorów, prowadzenie diagnozy lokalnej (potrzeb seniorów), planowanie działań, metodyka angażowania do działania, przywództwo, komunikacja, samoorganizacja i tworzenie inicjatyw lokalnych
7 wizyt studyjnych
 • 3-dniowe wyjazdy, w tym wizyta studyjna do Norwegii
 • ponad 180 uczestników
 • dobre praktyki i wzorce z terenu Małopolski
 • integracja seniorów zrzeszonych w MSRS
6 konferencji
 • łącznie blisko 650 uczestników
 • na terenie województwa małopolskiego
 • ogólnopolskie – goście z terenu całej Polski oraz Norwegii
26 spotkań MSRS
 • spotkania przedstawicieli rad i grup inicjatywnych zrzeszonych w MSRS
 • wspólne planowanie i podejmowanie inicjatyw, wymiana dobrych praktyk
 • wzajemne wsparcie i rozwój