Rada Seniorów Gminy Brzesko

Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji brzeskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Gminy Brzesko, w szczególności poprzez:

 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym,
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji,
 • zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli,
 • współpracę z organami Gminy Brzesko przy opiniowaniu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Burmistrza Brzeska oraz Radę Miejska w Brzesku,
 • formułowanie propozycji dotyczących krótko i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym,
 • określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów,
 • upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym,
 • upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.
 • Liczba członków:
  21
 • Kontakt:

  Przewodnicząca RS:
  Maria Kądziołka